Katalog zbiorów online

Dział Archeologiczny

Zbiory archeologiczne MZKiD we Włocławku liczą kilkadziesiąt tysięcy zabytków ujętych 1670 pozycjami inwentarza działowego. Obejmuje on zabytki pojedyncze oraz kolekcje zabytków reprezentujące tzw. zespoły zwarte pochodzące z pojedynczych obiektów, a także całych stanowisk archeologicznych.
 
Tylko niewielką część dzisiejszych zbiorów stanowi grupa kilkudziesięciu pojedynczych znalezisk archeologicznych pochodzących z rozproszonej i zdekompletowanej w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945, liczącej pierwotnie kilkaset zabytków kolekcji archeologicznej dawnego Muzeum Kujawskiego (1909-1939).
 
Były to wyłącznie pojedyncze, najczęściej nie posiadające pełnej metryki tzw. znaleziska luźne, przekazane do muzeum w charakterze darów przez przypadkowych odkrywców. Stanowiły je głównie narzędzia kamienne (mikrolity krzemienne oraz siekierki i toporki kamienne) oraz naczynia ceramiczne pochodzące z różnych kultur archeologicznych okresu pradziejowego i wczesnohistorycznego, najczęściej z terenu Kujaw, ale także z Polski centralnej, a nawet z Pomorza.
 
Na podobnych zasadach sukcesywnie powiększały się zbiory archeologiczne powojennego muzeum, mającego status Muzeum Regionalnego, nie posiadającego jeszcze wydzielonego Działu Archeologicznego.
 
Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku w wyniku prowadzonych przez toruński ośrodek archeologiczny, w ramach przygotowań do obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego, badań wykopaliskowych we Włocławku, Muzeum Kujawskie wzbogaciło się o pokaźny zbiór zabytków pochodzących z kilku badanych wówczas wczesnośredniowiecznych stanowisk archeologicznych związanych z początkami miasta. Pozyskano wówczas dużą kolekcję ceramiki naczyniowej, zbiór zabytków kościanych, rogowych, szklanych i metalowych związanych z życiem codziennym ludności zamieszkującej u ujścia rzeki Zgłowiączki do Wisły, osadę otwartą z X wieku, grodzisko z XI-XII w., a także piękną kolekcję biżuterii pochodzącej z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego, odkrytego we Włocławku – Szpetal Dolny na prawym brzegu Wisły.
 
W 1967 roku muzeum uzyskało etat archeologa, zapoczątkowując tym samym istnienie Działu Archeologicznego, funkcjonującego nieprzerwanie do dziś w znacznie rozbudowanym już, wielodziałowym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, posiadającym w okresie 1975-1998 status Muzeum Okręgowego.
 
Przez długie lata w skromnej jednoosobowej obsadzie Dział Archeologiczny realizował statutowe zadania w zakresie ochrony dóbr kultury w dziedzinie archeologii na rozległym obszarze początkowo południowej części b. woj. bydgoskiego, a od 1975 roku obejmującego ten sam obszar województwa włocławskiego, zawierającego powiaty: aleksandrowski, radziejowski i włocławski na Kujawach Wschodnich oraz powiaty: golubsko-dobrzyński, lipnowski i rypiński zajmujące większość obszaru ziemi dobrzyńskiej. Po reformie administracyjnej kraju w 1998 roku Dział Archeologiczny MZKiD, już w obsadzie dwuosobowej realizuje podobne zadania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarze tego samego terytorium, tym razem stanowiącego już południową część rozległego województwa kujawsko-pomorskiego.
 
W okresie 37 lat funkcjonowania Działu Archeologicznego we włocławskim muzeum, powstał pokaźny zbiór bardzo różnorodnych materiałów archeologicznych, dokumentujących bogatą przeszłość Kujaw i ziemi dobrzyńskiej od czasów najdawniejszych po wczesną nowożytność. Stosunkowo najmniejszą część zbiorów stanowią prawie wyłącznie pojedyncze znaleziska luźne, m.in.: neolityczne drobne narzędzia i siekierki krzemienne, kamienne toporki, buławki i żarna nieckowate wraz z rozcieraczami, brązowe siekierki, sierpy, szpile, naramienniki i grot oszczepu z epoki brązu, drobna biżuteria brązowa i żelazna oraz paciorki szklane i bursztynowe z początku epoki żelaza, a także drobne narzędzia, przedmioty toaletowe, militaria i monety ze schyłku starożytności i okresu wczesnohistorycznego.
 
Do cenniejszych znalezisk luźnych należą m.in.: obosieczny miecz żelazny z brązową rękojeścią o cechach celtyckich znaleziony w Wiśle na wysokości wsi Siarzewo, gm. Nieszawa oraz wydobyty z lisiej nory w okolicach wsi Narty-Olszowa Wola, gm. Lubień Kuj. zespół militariów z okresu rzymskiego (miecze, umba, imacze, ostrogi, noże, groty oszczepów i krzesiwa), a także brązowy naramiennik i grot oszczepu z epoki brązu, pochodzące z miejscowości Wiktoryn, gm. Lubraniec.
 
Kilkaset pozycji inwentarzowych Działu Archeologicznego zajmują inwentarze nowych stanowisk archeologicznych odkrytych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej w wyniku prowadzonych w latach 1979-1990 badań powierzchniowych AZP. Pozostałych kilkaset inwentarzy stanowią materiały pochodzące z wielu badanych przez muzeum włocławskie, stanowisk archeologicznych, w tym:
– inwentarze ponad 60 grobów popielnicowych kultury łużyckiej z ep. brązu z Chełmicy Dużej, gm. Fabianki
– inwentarze wielu obiektów osadniczych z wielokulturowej osady kultury ceramiki wstęgowej rytej, k. lendzielskiej (neolit) oraz k. łużyckiej (EB/EŻ) z Falborza, gm. Brześć Kuj.
– inwentarze j.w. z cmentarzyska popielnicowego k. łużyckiej (EB) , z osady k. przeworskiej z okresu rzymskiego oraz osady wczesnośredniowiecznej z m. Kąty, gm. B.K.
– inwentarze grobów skrzynkowych, kloszowych i jamowych kultury pomorskiej/k.g.k. z wczesnej epoki żelaza, z miejscowości: Szpetal Górny i Skórzno, gm. Fabianki, Złotopole, gm. Lipno, Lubin i Kołat, gm. Kikół oraz Stalmierz, gm. Chrostkowo
– inwentarze ponad 100 grobów jamowych kultury wielbarskiej z okresu rzymskiego oraz z warstwy kulturowej i kilku obiektów osady wczesnośredniowiecznej z m. Kołat, gm. Kikół
– inwentarze j.w. z wczesnośredniowiecznego grodziska z m. Somsiory, gm. Brzuze
– inwentarze kilku zniszczonych grobów KPM/KGK z m. Słupy Duże, gm. Bądkowo
– inwentarze kilku zniszczonych grobów popielnicowych z młodszego okresu przedrzymskiego z m. Dziadowo, gm. Włocławek
– inwentarz grobu skrzynkowego kultury amfor kulistych (neolit) z Nakonowa, gm. Kowal
– inwentarze grobów popielnicowych k. łużyckiej (EB) i obiektu osadniczego kultury iwieńskiej z wczesnej epoki brązu, z Machnacza, gm. Brześć Kujawski
– inwentarze grobów ciałopalnych k. łużyckiej (EB) z m. Bógpomóż, gm. Włocławek
– inwentarze z warstwy kulturowej i obiektów osadniczych z wczesnośredniowiecznej osady podgrodowej z m. Sadłużek, gm. Topólka
– inwentarze warstwy kulturowej i średniowiecznych obiektów osadniczych z Radziejowa
– inwentarz warstwy kulturowej i nielicznych obiektów z osady kultury pucharów lejkowatych z Lubina, gm. Kikół.
 
Na bazie wielu przytoczonych wyżej inwentarzy zorganizowano w MZKiD we Włocławku oraz w jego filiach w Rypinie i Nieszawie, kilka wystaw archeologicznych oraz dziesiątki prelekcji i lekcji muzealnych.
Ostatnich 20 lat badań archeologicznych MZKiD poświęconych było przede wszystkim eksploracji stanowisk kultury pomorskiej /KGK/ na ziemi dobrzyńskiej (Skórzno, Szpetal Górny, Złotopole, Lubin, Stalmierz).
 
Spośród najnowszych nabytków archeologicznych na uwagę zasługuje dość bogaty i efektowny materiał zabytkowy pochodzący z najnowszych badań MZKiD, prowadzonych w latach 2002-2004 na cmentarzysku kultury wielbarskiej z przełomu wczesnego i późnego okresu wpływów rzymskich (poł. II w.). Pozyskano z niego bogatą kolekcję ozdób i drobnych przedmiotów codziennego użytku, występujących w charakterze darów grobowych. Zbiór ten tworzyły m.in.: brązowe i żelazne zapinki wielu odmian, bransolety, wisiorki taśmowe, srebrna klamerka esowata, różnego rodzaju paciorki szklane i ceramiczne, pierścionek brązowy oraz zdobione szpile kościane, a także żelazne sprzączki, okucia i zakończenia pasa, nóż, brązowe igły, przęśliki ceramiczne, żelazne klucze i okucia szkatułek, ogniwka łańcuszków oraz liczne brązowe blaszki-skuwki z nitami i amorficzne – przetopione brązy i łezki szklane.