OFERTA KOMERCYJNA – CENNIK USŁUG

(wszystkie stawki podane są w kwotach brutto)

1. WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI

Przedmiot wynajmu

 

Koszty

 

Uwagi

 

Sale wystawowe

200 zł za 1 godz.

Przy większej ilości godzin możliwość rabatu 10 – 20%

lipiec-sierpień – rabat 10%

Sala audiowizualna

150 zł za 1 h

Przy większej ilości godzin możliwość rabatu 10 – 20%

lipiec-sierpień – rabat 10%

Pokoje gościnne

(Zawiesza się do odwołania wynajem pokoi gościnnych)

osoby dorosłe – 50 zł.

prac. muzeów, archiwów i innych placówek naukowych – 30 zł.

dzieci do 16 l.– 20 zł.

Przy większej ilości dni możliwość rabatu 10 – 20%

Udostępnienie miejsca na stoisko handlowe w trakcie trwania imprez

20 zł – rękodzieło

50 zł – spożywcze produkty regionalne

100 zł – spożywcze produkty regionalne z podłączeniem prądu

70 zł – pozostałe stoiska komercyjne

120 zł – pozostałe stoiska komercyjne z podłączeniem prądu

Nie dotyczy twórców (członków STL i ZPAP) i sponsorów muzeum.

W przypadku wynajęcia sali po godzinach otwarcia muzeum, do powyższych cen należy doliczyć koszty osobowe (nadzór personelu Muzeum) w wysokości 20 zł/osoba/godzinę.

Dodatkowe koszty związane z wynajęciem sal na konferencje:

Nagłośnienie sali

 100 zł.*

Rzutnik multimedialny

50 zł.

Panel komputerowy lub DVD

30 zł.

Ekran projekcyjny

20 zł.

* nagłośnienie sali audiowizualnej 50 zł.

2. USŁUGI KONSERWATORSKIE

Zakres oferty:

 • konserwacja rzeźb drewnianych, polichromowanych
 • konserwacja zabytkowych ram i opraw
 • konserwacja papieru (także kartonów i tektur): grafik, rysunków, pasteli, akwareli, temper i gwaszy
 • wykonywanie passe-partout i innych opraw do obiektów zabytkowych
 • konserwacja zabytków metalowych (srebro, miedź, mosiądz, cyna, żelazo)
 • klejenie i uzupełnianie obiektów porcelanowych, szklanych, kryształowych, ceramicznych konserwacja numizmatów

Wartość usługi jest skalkulowana jako wartość wykonania tej usługi (jak usługi własnej) – koszty materiałowe + koszt godziny roboczej + 15 % marża Muzeum.

3. USŁUGI OŚWIATOWE

(indywidualne i grupowe do 25 osób oprócz ceny biletu) .

Rodzaj usługi

cena

oprowadzanie przez przewodnika po wszystkich wystawach w obrębie oddziału

30 zł

lekcja muzealna

20 zł

spotkania z twórcami

50 zł

prezentacje multimedialne

30 zł

zajęcia interaktywne (z wykorzystaniem materiałów muzeum)

30 zł od grupy lub od 3 do 5 zł/os.

zajęcia interaktywne w Skansenie w Kłóbce

3-6 zł (od osoby)

W przypadku usługi wykonywanej po godzinach pracy należy dodać koszt obsługi muzealnej: 20 zł /osoba/ godzinę. Liczbę pracowników technicznych i merytorycznych nadzorujących zwiedzanie określa dyrektor Muzeum.

4. USŁUGI UDOSTĘPNIANIA I REPRODUKOWANIA ZBIORÓW*

 Materiały do pobrania: 

Fotografowanie/filmowanie przez osoby z zewnątrz:

Profesjonalne fotografowanie obiektów muzealnych dla celów komercyjnych (+ opłata za przygotowanie obiektu)

150 zł

Profesjonalne fotografowanie sal muzealnych i ekspozycji dla celów komercyjnych (ujęcia ogólne)  

100 zł                                                                                                        

Amatorskie fotografowanie i filmowanie ekspozycji dla celów prywatnych z użyciem lamp

10 zł

Filmowanie sal muzealnych i ekspozycji dla filmu dokumentalnego                                                                                    

1 godz. – 200 zł                                                                                                        

Filmowanie sal muzealnych i ekspozycji dla filmu fabularnego                                                                                        

1 godz. – 300 zł                                                                                                        

Filmowanie jednego obiektu muzealnego                                                      

200 zł

Sesje zdjęciowe we wnętrzach muzealnych

Wyłącznie na potrzeby osób indywidualnych (nie dotyczy sesji reklamowych i produkcji filmowych).

1 godz. – 100 zł

Sesje zdjęciowe w obrębie muzeum na zewnątrz

Wyłącznie na potrzeby osób indywidualnych (nie dotyczy sesji reklamowych i produkcji filmowych).

1 godz. – 50 zł

Udostępnienie i przygotowanie obiektu do fotografowania oraz nadzór merytoryczny
i konserwatorski: 50 – 150 zł.

Zasady udostępniania zdjęć i obiektów muzealnych do fotografowania i filmowania:

 1. Zdjęcia i obiekty muzealne do fotografowania/filmowania udostępniane są po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrekcji Muzeum.
 2. Pisemne zamówienie powinno zawierać:
  • pełne dane osoby lub instytucji (adres, telefon, NIP)
  • szczegółowe dane dotyczące zamawianego zdjęcia lub obiektu udostępnianego do fotografowania/filmowania (tytuł, autor, nr negatywu, format, nr inwentarza MHW, cel przeznaczenia).
 1. Usługi wykonywane przez Muzeum świadczone są w ramach określonych możliwości technicznych i organizacyjnych i realizowane są według kolejności zgłoszeń zamówień.
 2. Reprodukcje wykonuje się z kopii dokumentacyjnej, będącej w posiadaniu MZKiD. Jeżeli kopia taka nie istnieje, Muzeum określa sposób wykonania usługi. Ze względu na zły stan zachowania obiektu lub przeciwwskazania konserwatorskie, Muzeum może odmówić realizacji zamówienia. pracownika
 3. W przypadku wykorzystania zdjęcia obiektu muzealnego w publikacji, filmie, internecie, na ekspozycji itp., zamawiający zobowiązany jest do podania podstawowych danych dotyczących obiektu, źródła jego pochodzenia oraz autora fotografii.
 4. Zamawiający, wykorzystując zdjęcia ze zbiorów MZKiD, zobowiązany jest do przestrzegania zasad prawa autorskiego.

Amatorskie fotografowanie i filmowanie

może odbywać się bez statywu, dodatkowego doświetlenia (własnego kamery lub pochodzącego z zewnątrz) i nie może mieć w żadnym przypadku charakteru dokumentacyjnego. Rejestracja odbywa się w obecności pomocy muzealnej i w przypadku uznania przekroczenia powyższych zasad może zostać przerwana na każde żądanie pracownika Muzeum.

Odbitki kserograficzne:

Opłata za wykonanie odbitki kserograficznej z materiałów archiwalnych i bibliotecznych wydanych po 1950 r. wynosi:

 • format A 4 – 0,5 zł
 • format A 3 – 1zł

* Muzeum zastrzega sobie prawo do odrębnych ustaleń w przypadku niestandardowych zamówień gdy publikacja/licencja mieści się w interesie promocji Muzeum i popularyzowania jego zbiorów.

5. USŁUGI ARCHEOLOGICZNE

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku prowadzi już od ponad 70 lat badania archeologiczne. Chcemy zaoferować, korzystając z naszego bogatego doświadczenia, osobom prywatnym, firmom, samorządom, a także instytucjom państwowym kompleksową obsługę związaną z różnego typu pracami inwestycyjnymi na stanowiskach archeologicznych, od wykonania kwerendy i uzyskania pozwolenia, aż do przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych oraz opracowania ich wyników.

Oferujemy:

– przeprowadzenie kwerendy archiwalnej,

– sporządzenie wniosku o pozwolenie na badania archeologiczne,

– archeologiczne badania powierzchniowe,

– archeologiczne badania sondażowe,

– nadzór nad pracami ziemnymi,

– konserwację zabytków,

– opracowanie naukowe wyników badań.

Kontakt

Monika Włodarczak, Dział Archeologiczny, tel. 54 232 67 53, mail: archeologia@muzeum.wloclawek.pl

 6. KWERENDY MUZEALNE

Rodzaj kwerendy

Cena za godzinę kwerendy

Cena ulgowa

realizowana na podstawie zlecenia instytucji / podmiotu prawnego

20 zł

10 zł

realizowana na wniosek osoby / prywatnej

30 zł

15 zł

Kwerendy wykonywane na potrzeby innych placówek muzealnych, archiwów i innych podmiotów uprawnionych zgodnie z ustawą o muzeach wykonywane są na podstawie odrębnych porozumień.

7. USŁUGI PRZEWOZOWE

Usługi transportowe Muzeum świadczone są w zakresie przewozu obiektów zabytkowych. Wynajęcie samochodu – kalkulacja ceny 1 km na podstawie kosztów 1 l paliwa + koszt pracy kierowcy + 25 % (amortyzacja, ubezpieczenie i marża). Istnieje możliwość wynajęcia dodatkowych osób do obsługi transportu po kosztach ich pracy. Dla pracowników MZKiD istnieje możliwość odstąpienia od opłaty 25 %.

8. WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH

 1. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej oferuje możliwość umieszczania reklam na biletach wstępu, drukach ulotnych i wydawnictwach Muzeum oraz docelowo na stronach internetowych Muzeum. Ceny do uzgodnienia w ramach dwustronnych porozumień.
 2. Muzeum w trybie indywidualnych uzgodnień może wynająć na potrzeby komercyjne powierzchnie swojego ogrodzenia, wnętrz oraz powierzchnie budynku.
  Ceny do uzgodnienia w ramach dwustronnych porozumień.

OBJAŚNIENIA POJĘĆ:

 • Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej umożliwia także udostępnianie wizerunku obiektów muzealnych dopuszczając inne niż fotografia formy. Udostępnienie takie wymaga każdorazowo odrębnych uzgodnień.
 • Stawki ulgowe w tabelach cen przysługują pracownikom naukowym, studentom, nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz pracownikom muzeów i archiwów państwowych, gdy wykonywane zlecenia realizowane są na udokumentowane potrzeby prac badawczych i działań edukacyjnych. Przez pracownika naukowego rozumie się absolwenta wyższej uczelni, który w zgłoszeniu użytkownika lub   w zamówieniu usługi zadeklarował cel naukowy i podał temat pracy. Stawki stosuje się do zamówień nie przekraczających 100 sztuk kserokopii lub 10 powiększeń fotograficznych złożonych w okresie kolejnych 12 miesięcy.

Przez udokumentowany cel badawczy i edukacyjny rozumie się potwierdzenie/dokument przedłożony przez uprawnioną osobę i podpisany przez kierującego placówką badawczą, szkołą lub inny podmiot.

 • Przez cel komercyjny rozumie się działalność zarobkową na rzecz osób trzecich – także bez zlecenia (z wyjątkiem reprodukcji zamawianych przez pełnomocników w postępowaniu administracyjnym, sądowym lub prowadzonym przez inny organ orzekający). Zakup materiałów na cele komercyjne wiąże się z podpisaniem odrębnej umowy określającej zasady wykorzystania materiałów w obrocie gospodarczym.
 • Przez wykorzystanie na użytek prywatny rozumie się wykorzystywanie materiałów dla celów, które nie służą bezpośrednio, ani pośrednio osiąganiu zysku lub pozyskiwaniu środków finansowych.
 • Użycie prywatne nie odnosi się do podmiotów posiadających osobowość prawną.
  W stosunku do nich obowiązują stawki ulgowe lub komercyjne. W przypadku łącznego występowania celów przyznawana będzie kwalifikacja komercyjna.
 • W przypadku kserokopii i zdjęć przekazywanych drogą pocztową i płatności przelewem bankowym, do kwoty należności dolicza się koszty przesyłki oraz kwoty opłat pobieranych przez bank od Muzeum z tytułu przeprowadzenia operacji związanych z zapłatą.
 • Na podstawie odrębnych ustaleń (gdy wkład Muzeum w dany projekt może być jego wkładem rzeczowym w postaci np. materiału fotograficznego) dana instytucja, osoba prawna lub fizyczna może być zwolniona z powyższych tabel opłat.
 • Jedynie w zakresie obowiązywania prawa prasowego i zapewnienia dostępu mediów do informacji Muzeum nie pobiera opłat od uprawnionych podmiotów.

      W każdym innym przypadku podmioty te obowiązują przepisy prawa autorskiego i konieczność przyjęcia określonych umów związanych z komercyjnym wykorzystywaniem utworów opracowanych przez Muzeum oraz reprodukowania muzealiów i zasobów stanowiących własność Muzeum.